Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

emenemems
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
emenemems
6769 039b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastonerr stonerr
emenemems
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viastonerr stonerr

May 13 2018

emenemems
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanuluj anuluj
4653 cdc2
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaanuluj anuluj
emenemems
9236 38b6
Reposted frompantaloniara pantaloniara viaanuluj anuluj

May 12 2018

emenemems
emenemems
2661 d7fc 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viastonerr stonerr
emenemems

May 07 2018

emenemems
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaIzzy721 Izzy721
emenemems
1387 000b 500
Reposted fromvikkat vikkat viaSenyia Senyia
emenemems
emenemems
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viazupabiskupa zupabiskupa
emenemems
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanuluj anuluj

May 05 2018

emenemems
2173 9133
Reposted fromlaserpony laserpony viastonerr stonerr
emenemems
emenemems
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
emenemems

Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.

— Melania Mazzucco
Reposted fromavooid avooid viastonerr stonerr
emenemems
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
emenemems
9170 a72a
Reposted frommrcake47 mrcake47 viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl