Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viatris tris
emenemems

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel via2708 2708
emenemems
6456 6da4
Reposted fromoiv13 oiv13
emenemems
3990 a974 500
Reposted frombiru biru viaSenyia Senyia

July 28 2017

emenemems
2944 f215
emenemems
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viastonerr stonerr

July 18 2017

emenemems
Jaguar E-Type Roadster
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBucefal Bucefal
emenemems
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viabotanyplay botanyplay

July 17 2017

7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viastonerr stonerr
emenemems
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix vialucidumintervallum lucidumintervallum
emenemems
emenemems
9235 2c8c
emenemems
emenemems
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
9791 ffe8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
emenemems
7332 e494 500
Reposted fromzciach zciach viahaber haber
emenemems
8301 8975
emenemems
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaDeMonstra DeMonstra
5061 3bd3 500
Reposted frominkteller inkteller viaBucefal Bucefal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl