Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

emenemems

August 23 2017

emenemems
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife viamaybeyou maybeyou
emenemems
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaanuluj anuluj
5498 8494 500
Reposted fromtwice twice viaanuluj anuluj
9591 ca4a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaanuluj anuluj
emenemems
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanuluj anuluj
emenemems
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viamaybeyou maybeyou
emenemems

August 20 2017

emenemems
4025 0d23 500
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
emenemems
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafremde fremde
emenemems
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viahysterie hysterie
emenemems
emenemems
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
emenemems
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
emenemems
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysterie hysterie
emenemems
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
emenemems
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
9275 bbc1

malunis:

So I learned of this great Japanese USB product. It’s a giant Enter key and it’s exactly what it looks like: Epic slamming of the Enter key. That is actually the product intent. That’s fantastic. 

4804 2933 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl